Algemene voorwaarden

CONCEPT VERSIEALGEMENE VOORWAARDEN                                                    MOVE4VITALITY

Laatste update: 9 juni 2021

Welkom bij Move4Vitality. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw gebruik van onze website(s) en mobiele applicatie (de 'App')  [PQ1]  en zijn opgesteld om een positieve en gezagsgetrouwe community van gebruikers te vormen. Door Move4Vitality te gebruiken, ga je akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

Move4Vitality B.V. en iedere haar opvolgende rechtspersoon (hier aangeduid als 'Move4Vitality', 'wij/we' of 'ons/onze'), biedt een scala aan content en diensten aan via de website(s) en App van Move4Vitality (gezamenlijk de 'Diensten').

DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN EEN BEDING VOOR BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERINGEN IN SECTIE 14. DEZE BEPALING IS VAN INVLOED OP JOUW RECHTEN OM GESCHILLEN MET MOVE4VITALITY OP TE LOSSEN EN HET IS RAADZAAM DEZE ZORGVULDIG DOOR TE NEMEN. JOUW KEUZE VOOR HET AANHOUDEN VAN EEN ACCOUNT, TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENSTEN (ONGEACHT OF JE EEN ACCOUNT BIJ ONS HEBT AANGEMAAKT OF NIET), HOUDT IN DAT JE AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN EN MET ONS  PRIVACY POLICY , DAT ONDERDEEL IS VAN DEZE VOORWAARDEN. ALS JE HET NIET EENS BENT MET ENIG ONDERDEEL VAN DEZE VOORWAARDEN, IS HET NIET TOEGESTAAN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE DIENSTEN.

Bovenaan de meeste secties vind je overzichten in grijze vakken die de voorwaarden inzichtelijker maken. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen een overzicht en een sectie van de voorwaarden, hebben de voorwaarden voorrang.

Indien je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via onze  servicedesk.

1. Gebruik van de Diensten en jouw Account

1.1 Wie kan de Diensten gebruiken

Voor iedereen die wil bewegen om daarmee iets aan zijn of haar gezondheid te veranderen/ verbeteren. 
Het belangrijkste van alles is dat een deelnemer gemotiveerd is om doelstellingen te bereiken, dan doet Move4Vitality de rest.

·        Je wilt iets veranderen in je lifestyle

·        Je wilt eigen regie in handen nemen rondom je gezondheidstoestand

·        Je bent sporter en je wilt op een betere manier toewerken naar sportprestaties/ je wilt die medaille winnen of die marathon kunnen rennen

·        Je wilt een kwalitatievere interpretatie van je activiteiten aan de hand van data (ben je wel goed bezig etc, moet je toch iets aanpassen?) door een professional.

·        Je hebt Lifestyle doelstellingen rondom een betere gezondheid (je wilt vitaal oud worden, je wilt met je familie/gezin leuke dingen blijven doen)

·        Je hebt een verwijzing gekregen van de huisarts, fysio/ overige zorgprovider i.v.m. je chronische aandoening en moet daardoor in beweging komen. 

·        Je wilt aan je gezondheid werken waar en wanneer jij dat wilt


Wel moet je minstens 18 jaar oud zijn om de Diensten te gebruiken.

Je moet minstens achttien (18) jaar oud zijn om de Diensten te gebruiken (tenzij anderszins staat aangegeven in de sectie Internationale voorwaarden, die van toepassing zijn in specifieke rechtsgebieden). Geen enkel individu jonger dan achttien (18) jaar mag de Diensten gebruiken, ons Persoonlijke gegevens (zoals dit begrip in het Privacy Policy  is gedefinieerd) toezenden of anderszins Persoonlijk gegevens via de Diensten verzenden (bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres).

1.2 Jouw accounts

Mogelijk moet je Move4Vitality-accounts aanmaken om toegang tot de Diensten te verkrijgen. Het is in dat geval belangrijk dat jouw accounts correct en actueel zijn (dit geldt in het bijzonder voor jouw e-mailadres: indien je ooit jouw wachtwoord vergeet, dan is een actief e-mailadres vaak onze enige mogelijkheid om jouw identiteit te kunnen verifiëren om je te helpen weer in te loggen).

Mogelijk moet je je registreren voor een van de Move4Vitality-accounts voor de toegang tot of het gebruik van bepaalde Diensten. Jouw accounts kunnen je ook automatisch toegang verschaffen tot eventuele nieuwe Diensten.

Wanneer je bij Move4Vitality accounts dient aan te maken voor een van onze Diensten, moet je correcte en volledige informatie over jezelf verstrekken, zoals deze wordt gevraagd tijdens het aanmeldproces, en je moet deze gegevens bijwerken als zich veranderingen voordoen. Als je dit niet doet, kan het gebeuren dat sommige van onze Diensten niet goed werken en zijn wij niet in staat contact met je op te nemen als er belangrijke berichten voor je zijn.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van alle mogelijke handelingen die plaatsvinden tijdens het gebruik van jouw account, en je moet onmiddellijk contact opnemen met onze  servicedesk   als je vermoedt of zeker weet dat jouw account of het wachtwoord van jouw account is gestolen, als je deze hebt verloren, of als er zonder jouw toestemming van jouw account gebruik wordt gemaakt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat het gevolg is van ongeautoriseerd gebruik van jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Wel kun je, mocht je je wachtwoord niet meer weten deze opnieuw aanvragen door bij inloggen te klikken op “wachtwoord vergeten”.

Je hebt het recht om jouw account te verwijderen door contact op te nemen met onze  servicedesk . Als je ervoor kiest jouw account permanent te verwijderen, worden ook de niet-openbare Persoonlijke Gegevens die aan jouw account verbonden zijn, verwijderd.

1.3 Updates, wijzigingen en beperkingen van onze Diensten

Onze Diensten veranderen voortdurend. Bij de introductie van nieuwe producten, Diensten en functies moet het voor ons mogelijk zijn om wijzigingen door te voeren, limieten op te leggen en af en toe bepaalde Diensten op te schorten of te beëindigen. Wij kunnen onze Diensten ook bijwerken, waardoor deze wellicht niet goed werken als je de updates niet installeert.

De Diensten worden regelmatig gewijzigd en de vorm en/of functie van de Diensten kan veranderen zonder dat je hierover vooraf wordt ingelicht.

We kunnen naar eigen inzicht updates (waaronder automatische updates) verstrekken voor bepaalde Diensten. Hieronder worden onder meer verstaan: upgrades, aanpassingen, bugfixes, patches en andere correcties en/of nieuwe functies (gezamenlijk 'Updates'genoemd). Mogelijk functioneren bepaalde onderdelen van onze Diensten niet naar behoren als je de Updates niet hebt geïnstalleerd. Je erkent en stemt ermee in dat de Diensten mogelijk niet correct functioneren als je deze updates niet toestaat en je stemt uitdrukkelijk in met automatische updates. Daarnaast ga je ermee akkoord dat de Voorwaarden (en alle mogelijke aanvullende wijzigingen daarvan) van toepassing zullen zijn op alle mogelijke Updates van de Diensten. Wij kunnen op ieder moment een of meerdere van onze Diensten – waaronder de beschikbaarheid van producten, functionaliteiten, databases of Content – wijzigen, opschorten of beëindigen. Wij zijn daarnaast niet verplicht updates aan te bieden of enige specifieke functies of functionaliteit van een bepaalde dienst aan te blijven bieden of mogelijk te blijven maken. Wij kunnen eventueel ook limieten voor bepaalde Diensten opleggen of jouw toegang tot een aantal of alle Diensten beperken zonder je hierover vooraf in te lichten. In dit geval aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.

1.4 Toezicht op en opschorting van Diensten

Wij behouden ons het recht voor om de levering van Diensten aan welke gebruiker dan ook te weigeren, en kunnen toezicht houden op uw toegang tot de Diensten of jouw account en deze op ieder moment beëindigen of opschorten.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn er niet toe verplicht, om toezicht te houden op accounts en/of activiteiten die via onze Diensten worden verricht of op enige manier aan onze Diensten zijn gerelateerd (waaronder het uitnodigen van een medegebruiker om lid te worden van een community of groep), evenals het gebruik door een gebruiker van of de toegang van een gebruiker tot de Persoonlijke gegevens en profielen van andere gebruikers.

Wij kunnen verder op ieder moment besluiten jouw accounts of toegang tot bepaalde Diensten te deactiveren, te beëindigen of op te schorten: (1) indien wij, naar ons eigen goeddunken, vaststellen dat je in overtreding bent of bent geweest van deze voorwaarden of de bedoeling van deze voorwaarden (zoals benadrukt in onze communityrichtlijnen); (2) indien wij, naar ons eigen goeddunken, vaststellen dat je een risico of mogelijke juridische blootstelling hebt veroorzaakt voor Move4Vitality, het publiek in het algemeen, een derde partij of een gebruiker van onze Diensten; (3) als reactie op een verzoek van de politie of andere autoriteiten; (4) wanneer een van de Diensten wordt stopgezet of significant gewijzigd; of (5) vanwege onverwachte technische of andere problemen. In het geval van een dergelijke deactivering, verwijdering of opschorting zullen wij alles in het werk stellen om je op de hoogte te stellen via e-mail of door middel van een bericht dat wordt getoond wanneer je probeert in te loggen.

1.5 Beveiliging

Neem onmiddellijk contact met ons op als u denkt dat uw account is gehackt of gecompromitteerd.

Wij geven om de veiligheid van onze gebruikers. Hoewel wij er hard aan werken om jouw Persoonlijke Gegevens, User-generated Content en account te beveiligen kunnen wij niet garanderen dat onbevoegde derden nooit in staat zullen zijn door onze beveiliging te breken. Neem onmiddellijk contact op met onze  servicedesk  als je vermoedt of zeker weet dat jouw account is gehackt of dat er onbevoegd gebruik wordt gemaakt van jouw account.

2. Onze gezondheidscriteria

Iedereen is geschikt om deel te nemen aan Move4Vitality, als je maar gemotiveerd bent. Dan helpen we jou met het realiseren van je doel. 
Wel raden we je aan wanneer je niet voldoet aan onze gezondheidscriteria j
eerst contact dient op te nemen met je huisarts, fysiotherapeut of specialist om schriftelijk toestemming te krijgen om deel te nemen aan ons Dienst. Zo weten we dat je op een veilige en verantwoorde manier kunt starten met onze Dienst.
Via de volgende 
LINK  kun je onze brochure te downloaden

·        Je hebt onlangs geen val of verzwikking meegemaakt dat nog niet beoordeeld is door een zorgprofessional.

·        Je kunt lopen zonder hulpmiddelen

·        Je hebt geen last van bestaande (onverklaarde) koorts.

·        Je hebt geen last van onverklaard gewichtsverlies (meer dan 5 kg /per maand).

·        Je maakt geen (langdurig) gebruik van  corticosteroïden

·        Je hebt geen last van constant pijn per dag pijn die niet afneemt in rust of bij verandering van positie (constant = 24 uur per dag)

·        Je hebt in het verleden geen kanker gehad 

·        Je hebt geen last van psychische klachten zoals piekeren, slapeloosheid, somberheid of concentratieproblemen.

·        Je hebt geen last van nachtelijke pijn (die aanhoudt als je van houding veranderd bent).

·        Je hebt geen last van neurologische tekenen en symptomen zoals; verlamming, spierzwakte, een verminderde coördinatie,

·        Je hebt geen last van gevoelsverlies, insults, verwardheid, pijn of een veranderd bewustzijnsniveau.

·        Een arts heeft ooit gezegd dat je een hartprobleem hebt en dat je alleen fysieke inspanning op advies van een arts zou mogen uitvoeren.

·        Je hebt geen pijn op je borst bij fysieke inspanning.

·        Je hebt geen de laatste 4 weken geen pijn op je borst gehad terwijl je géén fysieke inspanning uitvoerde.

·        Je verliest geen evenwicht of bewustzijn als gevolg van duizeligheid.

·        Je slikt geen medicatie in verband met je bloeddruk of een hartprobleem

3. Eigendom en Gebruik van Content

3.1 Definities

Content is wat in de App of op de website wordt getoond wanneer u onze Diensten gebruikt. User-generated Content is alle Content die door u of door andere gebruikers wordt gecreëerd, en Move4Vitality-Content is alle overige Content.

Binnen deze voorwaarden: (i) staat 'Content' voor informatie, gegevens of creatieve uitingen in welke vorm dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, video, audio, foto's, afbeeldingen, illustraties, animaties, tools, tekst, ideeën, communicatie, reacties, 'likes', opmerkingen, software, scripts, uitvoerbare bestanden, grafische afbeeldingen, geografische gegevens, trainingen en trainingsgegevens, biometrische gegevens en daarvan afgeleide gegevenselementen, eet- of fitnesstrainingsschema's, aantekeningen, voedingsinformatie, recepten, interactieve functies, ontwerpen, auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, merknamen, logo's en vergelijkbare bedrijfsmiddelen, patenten, geluiden, applicaties en al het intellectueel eigendom dat daarvan deel uitmaakt, die kunnen worden gegenereerd, verstrekt of anderszins toegankelijk gemaakt in of via de Diensten; (ii) staat 'User-generated content’ voor alle Content die door een gebruiker wordt ingediend, overgedragen of anderszins verstrekt aan of via het gebruik van de Diensten; en (iii) staat 'Move4Vitality-Content' voor alle Content die geen User-generated content is.

3.2 Eigendom

Je bent eigenaar van de Content die je aanmaakt, en wij zijn eigenaar van de Content die wij aanmaken.

Alle Move4Vitality-Content en alle auteursrechten, handelsmerken, ontwerprechten, patenten en andere (geregistreerde en ongeregistreerde) intellectuele eigendomsrechten binnen en op de Diensten zijn eigendom van Move4Vitality en/of haar partners of van derden. Elke gebruiker behoudt het eigendom van, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op de User-generated content die hij of zij aanmaakt, maar verleent een licentie voor die User-generated content aan Move4Vitality zoals is uiteengezet in sectie 3.5 hieronder. Move4Vitality en/of haar partners of derden behouden het eigendom van, de verantwoordelijkheid voor en/of andere toepasselijke rechten op alle Move4Vitality-Content. Behalve waar in de voorwaarden uitdrukkelijk anderszins wordt aangegeven, verleent niets je een recht of licentie op enig onderdeel van Move4Vitality-Content, waaronder alle Content die het eigendom is van of wordt beheerd door een van onze partners of derden. Je gaat ermee akkoord dat je het materiaal dat via de Diensten wordt aangeboden, niet zult dupliceren, publiceren, weergeven, distribueren of aanpassen en er geen afgeleide werken van zult maken, tenzij je onze uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming hebt verkregen.

3.3 Onze licentie aan jou

Wij verlenen je toestemming voor toegang tot en gebruik van Move4Vitality-Content en -Diensten. Wij werken er hard aan om iedere gebruiker een geweldige ervaring te bieden en wij vragen je daarom onze intellectuele eigendomsrechten te respecteren en Move4Vitality-Content en -Diensten alleen te gebruiken op de manier waarvoor ze bedoeld zijn. Dit houdt in dat je Move4Vitality-Content en -Diensten niet zonder onze toestemming voor commerciële doeleinden mag gebruiken. Wij hebben API's en andere tools die je kunt gebruiken voor het ontwerpen van jouw eigen applicaties en producten. Neem contact op met onze  servicedesk  voor meer informatie.

Onderhevig aan jouw naleving van deze voorwaarden verlenen wij je een beperkt, herroepbaar, persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht op en licentie voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten en Move4Vitality-Content voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat je deze niet kopieert, aanpast, gebruikt voor het maken van afgeleide producten, onderwerpt aan reverse engineering, verkoopt, toewijst, in licentie geeft, een zekerheidsbelang daarop verstrekt, overdraagt of op enige andere manier enig recht op de Move4Vitality-Content of Diensten commercieel exploiteert (en dat je derden niet in staat stelt dit te doen).

3.4 Richtlijnen voor acceptabel gebruik

 • 3.4.1 Move4Vitality-Content. Behalve waar uitdrukkelijk toegestaan door geldende wetgeving of door Move4Vitality stem je ermee in dat je de Diensten, de software van de Diensten en alle Move4Vitality-Content die als deel van de Diensten ter beschikking wordt gesteld (behalve de User-generated content), als geheel of in delen hiervan, op geen enkele manier zult wijzigen, verhuren, leasen, uitlenen, verkopen of distribueren, en hiervan geen afgeleide producten zult vervaardigen. Het is niet toegestaan om Move4Vitality-Content te downloaden, kopiëren of op te slaan, behalve (i) waar uitdrukkelijk toegestaan voor de functionaliteit van bepaalde Diensten zoals beschreven in de specifieke richtlijnen en/of aanvullende voorwaarden zoals die op die Diensten van toepassing zijn, of (ii) uitsluitend voor jouw eigen gebruik of jouw eigen archief.

 • 3.4.2 Commercieel gebruik van de Diensten. De Diensten, uitgezonderd bepaalde producten en Diensten die door de websites van Move4Vitality beschikbaar worden gesteld en die wij beschikbaar stellen als tools voor eigenaars van websites (gezamenlijk de 'Commerciële tools' genoemd), zijn uitsluitend bedoeld voor jouw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Het is niet toegestaan de Diensten (afgezien van bepaalde Commerciële tools) te gebruiken voor het verkopen van een product of dienst, het verhogen van het bezoek aan jouw eigen website of de website van derden voor commerciële doeleinden, zoals verkoop van advertenties, of op een andere manier te gebruiken die op enige wijze is gericht op het genereren van inkomsten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan de zoekresultaten van de Diensten opnieuw op te maken en te publiceren, of onze beginpagina's of de resultatenpagina op uw eigen website te spiegelen. Daarnaast is het niet toegestaan om een 'meta-zoekopdracht' binnen onze Diensten uit te voeren. Indien je op een commerciële wijze gebruik wilt maken van onze Diensten anders dan door middel van de Commerciële tools, moet je vooraf een overeenkomst met ons aangaan. Voor meer informatie over de Commerciële tools neemt je contact op met onze  servicedesk . Door gebruik te maken van een van de Commerciële tools erkent je en stem je in met de Voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden die op deze Diensten van toepassing zijn.

 • 3.4.3 Naar de Diensten linken. Als je op jouw eigen website of in jouw eigen App naar onze Diensten wilt linken, vragen wij dat u zich aan de volgende regels houdt: (i) alle links naar de Diensten moeten uitsluitend uit een tekstlink bestaan die duidelijk 'Move4Vitality' vermeldt (zonder enig gebruik van andere handelsmerken, geregistreerde logo's of ander intellectueel eigendom van of onder beheer van Move4Vitality), of worden weergegeven in een andere indeling die door Move4Vitality wordt voorgeschreven; (ii) het uiterlijk, de plek en de andere aspecten van de link mogen de goodwill van onze merken niet schaden of afzwakken; (iii) de link moet doorverwijzen naar de hoofddomeinnaam van de Diensten en niet naar andere pagina's binnen de Diensten; (iv) het uiterlijk, de plek en de andere aspecten van de link mogen niet de indruk wekken dat jouw organisatie of rechtspersoon wordt gesponsord door of is verbonden aan Move4Vitality; (v) als er op de link wordt geklikt, moet de dienst in een volledig scherm worden weergegeven en niet binnen een 'kader' op de doorverwijzende website of dienst; en (vi) wij behouden ons het recht voor om onze toestemming voor de link op enig moment en naar eigen goeddunken in te trekken, en indien wij jou melden dat de toestemming is herroepen, stem je er hierbij mee in dat je de betreffende link onmiddellijk van jouw website of uit jouw applicatie zult verwijderen.

3.5 Jouw licentie aan ons

Wanneer je in de context van de Diensten Content plaatst, blijft deze Content jouw eigendom. Je geeft ons echter wel toestemming om deze Content in de context van onze Diensten te gebruiken en om deze aan anderen beschikbaar te stellen. Wij kunnen op ieder moment en naar ons eigen goeddunken jouw Content bewerken in of verwijderen uit onze Diensten. Plaats geen Content die niet van je is of waarvoor je geen toestemming hebt om deze te plaatsen.

Wanneer je door middel van de Diensten User-generated content aan Move4Vitality verstrekt, verleen je aan Move4Vitality en onze gebruikers een niet-exclusief, niet-herroepbaar, royaltyvrij, vrijelijk overdraagbaar, sublicentieerbaar, wereldwijd recht op en een licentie voor het gebruiken, hosten, opslaan, in cache plaatsen, reproduceren, publiceren, vertonen (openbaar of anderszins), uitvoeren (openbaar of anderszins), distribueren, verzenden, wijzigen, aanpassen (waaronder, zonder beperking, het aanpassen om de Content te laten voldoen aan de vereisten van een netwerk, apparaat, dienst of medium waarop de Diensten beschikbaar zijn), en voor het commercialiseren van deze User-generated content of het maken van hiervan afgeleide werken, en voor het anderszins exploiteren van deze User-generated content in verband met alle mogelijke Diensten. Je erkent en stemt ermee in dat: (a) wij het recht hebben het plaatsen van User-generated content naar ons eigen goeddunken te regelen; (b) wij geen enkele verplichting hebben aan je erkenning te geven, doch indien wij ervoor kiezen u erkenning te geven, dan staat het ons volledig vrij de omvang en plaats van deze erkenning te bepalen; en (c) je geen recht hebt op enige vorm van vergoeding of andere betaling van ons in verband met het gebruik van jouw User-generated content.

De rechten die je onder deze licentie verstrekt, zijn bedoeld voor de beperkte doeleinden Move4Vitality in staat te stellen de Diensten te verlenen en andere gebruikers de Diensten te laten gebruiken in overeenstemming met hun functionaliteit, de Diensten te verbeteren en nieuwe Diensten te ontwikkelen. Niettegenstaande het voorgaande zullen wij niet van jouw User-generated content gebruikmaken op een manier die in strijd is met ons  Privacy Policy .

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken en op ieder moment de User-generated content te controleren, te verwijderen of aan te passen, waaronder User-generated content die naar ons idee in overtreding is met deze voorwaarden, de communityrichtlijnen, en/of ons beleid.

Je stemt ermee in de intellectuele eigendomsrechten van anderen te respecteren. Je verklaart en garandeert dat je over alle noodzakelijke rechten beschikt om Move4Vitality de hiervoor genoemde licentie te verlenen voor alle User-generated content die je indient in verband met de Diensten en je ons schadeloosstelt voor elke schending van deze verklaring en garantie.


 

3.6 Over onze Diensten vertellen

Als je de Persoonlijke gegevens van iemand anders met ons deelt, dien je eerst toestemming van diegene te verkrijgen.

Wij hopen dat je graag gebruikmaakt van onze Diensten en waarderen het als je jouw enthousiasme voor onze Diensten met je vrienden deelt. Als je ervoor kiest om gebruik te maken van de mogelijkheid die binnen onze Diensten wordt aangeboden om een van jouw vrienden over onze Diensten te vertellen, vragen wij je om het e-mailadres of de socialmediagegevens van deze vriend(in), die wij vervolgens gebruiken om jouw vriend(in) over onze Diensten in te lichten. Wij kunnen de informatie die je aanlevert enige tijd bewaren, maar wij zullen deze informatie niet openbaar maken. Je verklaart en garandeert dat je bevoegd bent om contactgegevens van derden voor doorverwijzing aan ons te vertrekken, en je vrijwaart ons van elke schending van deze verklaring en garantie.

3.7 Bewaring van Content

Wees je ervan bewust dat het bijna onmogelijk is om iets dat je openbaar op internet publiceert weer van internet te verwijderen.

Als je jouw account opzegt, of als je User-generated content uit de Diensten verwijdert, kunnen wij jouw User-generated content bewaren voor een commercieel gezien redelijke periode, voor doeleinden zoals back-up, archivering of controledoeleinden, of op een andere, wettelijk toegestane manier. Daarnaast is het Move4Vitality en diens gebruikers toegestaan door je aangemaakte User-generated content die via de Diensten is opgeslagen of gedeeld, te bewaren, te gebruiken, op te slaan, te vertonen, te reproduceren, te delen, te wijzigen, uit te voeren, te distribueren, of hier afgeleide werken van te maken. De licentie op jouw User-generated content blijft daarom van kracht, ook nadat je bent gestopt de Diensten te gebruiken. Indien je iets op een openbare manier publiceert, kunnen anderen ervoor kiezen hierop te reageren, waardoor jouw Content deel wordt van een sociale uitwisseling. Zie onzePrivacy Policy  [PQ3]  voor meer informatie.

4. Communityrichtlijnen

4.1 Interactieve gebieden

Onze Diensten bevatten vaak communityfunctionaliteiten. Indien je deze functionaliteiten gebruikt om Content te plaatsen, kan deze Content openbaar worden. Wij kunnen toezicht houden op onze communityfunctionaliteit maar doen dit niet voortdurend, en uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor jouw interactie met andere gebruikers. Gebruik daarom jouw gezonde verstand en wees sportief.

Sommige van onze Diensten bevatten recensies, discussiefora, gesprekpagina's, blogs of andere interactieve gebieden of sociale functies waarmee u en andere gebruikers in staat zijn User-generated content te plaatsen en op elkaar te reageren ('Interactieve gebieden'). Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor jouw eigen gebruik van de Interactieve gebieden en voor alle User-generated content die je plaatst, waaronder de verzending, juistheid en volledigheid van deze User-generated content. Aangezien de Interactieve gebieden doorgaans openbaar zijn, begrijp je dat jouw User-generated content openbaar kan worden gemaakt en openbaar kan blijven. We raden je daarom sterk af om persoonlijke gegevens in een interactief gebied te plaatsen.

Het is ons toegestaan, maar we zijn niet verplicht, om toezicht te houden op onze communityfunctionaliteit. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw interactie met andere gebruikers, of deze interactie nu online of offline plaatsvindt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, opmerkingen, uitdagingen en vriendschappelijke wedstrijden. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verlies dat of schade die voortvloeit uit een interactie met andere gebruikers die gebruikmaken van de Diensten, mensen die je via de Diensten leert kennen, of mensen die je vinden vanwege Content die op, via of door middel van de Diensten is geplaatst. Move4Vitality is op geen enkele manier verplicht tot betrokkenheid bij en wijst alle aansprakelijkheid voor geschillen tussen gebruikers af en je ontslaat Move4Vitality van alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid die voortvloeit uit of ontstaat in verband met een dergelijk geschil.

4.2 Communityrichtlijnen

Onze Diensten zijn bedoeld als een veilige en ondersteunende omgeving om je te helpen jouw gezondheidsdoelen te behalen. Het is niet toegestaan om onze Diensten te gebruiken voor het plaatsen van ongepast materiaal, het lastigvallen van mensen, het versturen van spam, het schenden van intellectuele eigendomsrechten, of het uitvoeren van andere ongepaste handelingen. Wees altijd redelijk en gedraag je verantwoordelijk.

Onze Diensten zijn bedoeld als een veilige en ondersteunende omgeving voor alle gebruikers. Om een veilige en positieve omgeving te behouden, vragen we iedereen om met bepaalde regels (de 'communityrichtlijnen') akkoord te gaan en deze te volgen bij het plaatsen van User-generated content en het gebruiken van de Diensten. Onze communityrichtlijnen zijn in veel instanties op de principes van toepasselijke wetgeving gebaseerd. Schendingen van onze communityrichtlijnen kunnen u blootstellen aan strafrechtelijke vervolging of wettelijke aansprakelijkheid. Door van de Diensten gebruik te maken, ga je ermee akkoord dat jouw User-generated content en jouw gebruik van de Diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van de interactieve gebieden, niet in strijd zullen zijn met de communityrichtlijnen. Indien je de communityrichtlijnen schendt, behouden wij ons het recht voor jouw toegang tot de Diensten te beëindigen.

 • Geen ongepaste Content. Plaats geen Content waarmee je andere leden van de community stalkt, bedreigt, kwetst of lastigvalt, of die beledigend of vernederend is voor andere leden van de community. Wij staan geen denigrerende opmerkingen over geslacht, seksuele identiteit, gewicht, lichaamstype, lichamelijke of geestelijke beperkingen, etniciteit, religie of seksuele voorkeuren toe, noch enige vorm van stimulering van geweld tegen personen of groepen, ongeacht of deze geestig worden geformuleerd en/of bedoeld zijn of niet. Dit omvat ook het uiten van stereotyperingen over welke groep of gemeenschap dan ook. Plaats geen Content die smadelijk, obsceen, pornografisch, beledigend, haatdragend of opruiend is, of die seksueel expliciet materiaal promoot. Je kunt het op een beleefde manier oneens zijn met een bericht of onderwerp, en wij vragen je andere gebruikers niet aan te vallen door hen belachelijk te maken of te beledigen. Als een andere gebruiker je aanvalt en je besluit op dezelfde manier op hem of haar te reageren, kun je dezelfde gevolgen ondervinden als de andere gebruiker.

 • Niet toegestaan zijn 'hijacking' (binnen een gesprek/discussie een nieuwe, niet-gerelateerde discussie beginnen), 'trolling' (aanhoudend en extreem beledigend zijn, met name naar een specifiek persoon/specifieke groep en/of over een specifiek onderwerp) of 'flame-baiting' (opzettelijk overdreven en/of beledigend reageren om boze reacties uit te lokken of om een discussie op te hitsen). Als je deelneemt aan gesprekken op onze fora, houd je dan aan de onderwerpen die per gesprek worden besproken en plaats nieuwe gesprekken alleen op een forum dat daarvoor bedoeld is. Een gesprek van het betreffende onderwerp weg proberen te sturen noemen we “hijacking”. Dit omvat berichten die provocerend zijn of bedoeld zijn om boze reacties uit te lokken.

 • Verbod op het promoten van onveilige methoden om gewicht te verliezen en van eetstoornissen. Het is niet toegestaan de Diensten te gebruiken voor het promoten, verheerlijken of behalen van een gevaarlijk laag niveau van voedselinname. Daarom vragen wij je om geen Content te plaatsen die uit de volgende vormen bestaat (deze kunnen zonder waarschuwing worden verwijderd):

  • Content gericht op het promoten van mogelijk onveilige of controversiële dieetproducten of -technieken, waaronder supplementen die niet medisch voorgeschreven zijn.

  • Profielen, groepen, berichten of opmerkingen die anorexia, boulimia of een dieet met een zeer lage calorie-inname verheerlijken. Hieronder begrepen zijn onder meer positieve opmerkingen over of verwijzingen naar Ana/Mia, zogenoemd 'purging' of uithongering.

  • Foto's gericht op het verheerlijken van extreem magere lichamen.

 • Geen Content die schadelijk is voor minderjarigen. Gebruik de Diensten niet op een manier die schadelijk is voor minderjarigen (of eigenlijk voor wie dan ook).

 • Geen verstoringen, exploitatie of misbruik van bronnen. Onthoud u van het verstoren of beschadigen van het functioneren van de Diensten, bijvoorbeeld door middel van onbevoegd gebruik, onderbreking, geautomatiseerde aanvallen, exploitatie of misbruik van onze bronnen

 • Geen verzending van spam of junkmail. Gebruik berichten of reacties niet om spam te versturen.

 • Geen illegale Content. Het pleiten voor, promoten van of assisteren bij enige frauduleuze of illegale handeling (bijv. geweld, voordoen als iemand anders, of computermisbruik) is niet toegestaan.

 • Geen persoonlijke gegevens aanbieden. Wij vragen u af te zien van het plaatsen of aanbieden in de Interactieve gebieden van persoonlijke gegevens betreffende derden, waaronder foto’s, telefoonnummers, adressen, achternamen, e-mailadressen en wachtwoorden.

 • Privégesprekken niet openbaar maken. Het is niet toegestaan om e-mails of privéberichten van een andere gebruiker, een moderator of beheerder openbaar te plaatsen.

 • Geen inbreuk op wettelijke plicht. Plaats geen Content die op enige wijze inbreuk maakt op contractuele of andere wettelijke verplichtingen aan derden.

 • Geen misleidende of frauduleuze links. Plaats geen misleidende of frauduleuze links. Hieronder vallen onder meer links met een misleidende beschrijving, het gebruiken van het verkeerde 'bronveld' in een bericht, het plaatsen van misleidende doorkliklinks in een afbeelding, of het insluiten van links naar tussenpagina's met advertenties of naar pop-upadvertenties.

 • Geen inbreuk op intellectueel eigendom. Respecteer het intellectuele eigendom van anderen. Indien u geen toestemming hebt om iemands eigen werk of gelijkenis te gebruiken (ofwel door een licentie of door wettelijke uitzonderingen en beperkingen zoals het recht op redelijk gebruik), plaats deze dan niet. In het bijzonder, als u vermoedt dat User-generated content in onze Diensten inbreuk maakt op jouw intellectuele eigendom of op het intellectuele eigendom van anderen, raadpleeg je de sectie Intellectueel eigendom/DMCA in onze voorwaarden.

 • Je niet voordoen als Move4Vitality of anderen. Plaats geen Content die waarschijnlijk iemand zou kunnen misleiden of die door iemand zou kunnen worden gebruikt om zich voor te doen als iemand anders of om een valse voorstelling te geven van uw identiteit of jouw zakelijke band met welke persoon of partij dan ook, waaronder Move4Vitality. Het aanmaken van een account met het oogmerk om andere gebruikers te misleiden of om een schorsing te omzeilen, is niet toegestaan en is reden om permanent van de Diensten te worden uitgesloten.

 • Geen geautomatiseerde zoekopdrachten. Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten in welke vorm dan ook naar de systemen en netwerken die wij gebruiken om de Diensten te kunnen verlenen, zonder daar uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons voor te hebben gekregen.

 • Overig. Plaats geen Content die iets bevat dat aanstootgevend is of het anderen onmogelijk maakt van de Diensten gebruik te maken of ervan te genieten, of die Move4Vitality of onze gebruikers kan blootstellen aan welke vorm of mate van schade of aansprakelijkheid dan ook. Het staat ons vrij te bepalen wat hieronder kan worden begrepen. Plaats geen Content die de goodwill van Move4Vitality, onze logo's of merken kan beschadigen of verminderen.

Als we van mening zijn dat u handelt op een manier die in strijd is met de communityrichtlijnen of die op een andere wijze in strijd is met de voorwaarden, kunnen wij stappen ondernemen om dit probleem aan te pakken, waaronder, maar niet beperkt tot, het beëindigen van uw recht om van de Diensten gebruik te maken, het verwijderen van uw User-generated content, het ondernemen van juridische stappen tegen je (en in dat geval ga je ermee akkoord dat wij de redelijke kosten en honoraria van de advocaten op je kunnen verhalen) of het doorspelen van informatie naar de wetshandhavingsinstanties. Wij behouden ons het recht voor om naar ons eigen goeddunken deze communityrichtlijnen al dan niet af te dwingen en deze richtlijnen scheppen voor Move4Vitality geen enkele verplichting of contractuele verbintenis om op een bepaalde manier te handelen.

4.3 Aanstootgevende User-generated content rapporteren

Het komt voor dat mensen ongepaste Content plaatsen op websites met User-generated content. Wij doen ons uiterste best om onze community te beschermen (het helpt als alle gebruikers de communityrichtlijnen volgen), maar het kan nog altijd voorkomen dat u misplaatste Content aantreft voordat wij de kans hebben gehad deze te verwijderen. Als u ooit aanstootgevende Content aantreft, laat het ons alstublieft weten.

Hoewel wij al onze gebruikers vragen zich aan onze communityrichtlijnen te houden en wij ons het recht voorbehouden toezicht te houden op overtredingen, kunnen wij niet volledig garanderen dat iedere gebruiker zich te allen tijde volledig aan de communityrichtlijnen en deze voorwaarden zal houden. Als je van mening bent dat Content die je in onze Diensten aantreft, inbreuk maakt op de communityrichtlijnen, of als je weet of vermoedt dat iemand jouw User-generated content misbruikt, meldt dit dan aan onze  servicedesk.  We hebben het recht, maar zijn niet verplicht, om User-generated content die je rapporteert te controleren en daarop actie te ondernemen of de Content te verwijderen. Je begrijpt en erkent dat wanneer je toegang verkrijgt tot of gebruikmaakt van onze Diensten, je kunt worden blootgesteld aan User-generated content die afkomstig is uit een breed scala aan bronnen en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid, bruikbaarheid, veiligheid, rechtmatigheid, gepastheid of de intellectuele eigendomsrechten van of betreffende deze User-generated content.

Wij kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor door je opgelopen letsel of schade die is veroorzaakt door bezwaarlijke User-generated content of doordat een andere gebruiker onze communityrichtlijnen niet naleeft.

5. Intellectueel eigendom/DMCA

Wij respecteren wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom. Als je ziet dat er iets niet klopt, stuurt u een e-mail met alle informatie naar info@move4Vitality.nl

Indien je van mening bent dat User-generated content of Move4Vitality-Content inbreuk maakt op een auteursrecht of handelsmerk onder de wetgeving van de Verenigde Staten of van een ander land, vragen we u onmiddellijk contact met ons op te nemen met behulp van de contactgegevens die hier zijn verstrekt. Het is ons beleid om alle beschuldigingen van inbreuk die we ontvangen, te onderzoeken. Stuur ons de volgende informatie als u ons op de hoogte wilt stellen van een vermoeden van inbreuk:

 • Identificatie van het materiaal waarop inbreuk wordt gemaakt.

 • Identificatie van het materiaal waarvan je vermoedt dat het ergens inbreuk op maakt, waaronder de locatie ervan, met voldoende details zodat wij het ook kunnen vinden en het bestaan ervan kunnen verifiëren.

 • Contactgegevens van de persoon die de inbreuk meldt (de 'kennisgever'), waaronder naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

 • Een verklaring dat de kennisgever te goeder trouw meent dat het materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar, diens vertegenwoordiger of de wet.

 • Een verklaring op straffe van meineed dat de informatie in de melding juist is en dat de kennisgever bevoegd is om deze klacht namens de eigenaar in te dienen.

 • Een fysieke of digitale handtekening van een persoon die bevoegd is op te treden namens de eigenaar van het materiaal waarop volgens de kennisgever inbreuk wordt gemaakt.

Je melding moet zijn ondertekend (fysiek of elektronisch) en moet als volgt worden geadresseerd:

Move4Vitality B.V.
Gerard Bruningsstraat 12 
6416 EB HEERLEN 
KVK: 82171742


Je verklaart dat je begrijpt dat indien je niet aan alle voorwaarden van deze paragraaf voldoet de melding mogelijk ongeldig zal zijn. Bepaalde informatie die door middel van deze melding van inbreuk wordt verstrekt, kan worden doorgestuurd naar de gebruiker die de Content die mogelijk inbreuk maakt, heeft geplaatst. Raadpleeg  www.copyright.gov  voor meer informatie over hoe u zich kunt voorbereiden of kunt reageren op een DMCA-melding en/of  www.uspto.gov/trademark  voor meer informatie over handelsmerkrechten.

6. Links en Diensten van Derden

Onze Diensten kunnen linken naar, reageren op of beschikbaar zijn via diensten of producten van derden, zoals aanbieders van social media en apparaten van derden. Indien je gebruikmaakt van zulke diensten of producten van derden, wees je er dan van bewust dat er mogelijk andere voorwaarden en een ander Privacy Policy van toepassing zijn op jouw gebruik van deze diensten.

6.1 Sociale netwerken en aanmeldingen

Het is mogelijk dat je gebruikmaakt van de Diensten of je daarbij aanmeldt via verschillende online Diensten van derden, zoals social media of socialenetwerkdiensten, zoals Facebook('Socialenetwerkdiensten'). Om volop gebruik te kunnen maken van alle voordelen van deze functionaliteiten en mogelijkheden, kan het zijn dan wij je vragen deze Socialenetwerkdiensten toe te staan, je hiervoor aan te melden of hierbij in te loggen via de websites van de betreffende aanbieders. Als onderdeel van deze integratie zullen deze Socialenetwerkdiensten bepaalde informatie die je aan hen hebt verstrekt aan ons leveren en wij zullen deze informatie in overeenstemming met ons Privacy Policy  [PQ4]  gebruiken, opslaan en openbaar maken. Wees je ervan bewust dat de wijze waarop diensten van derden (met inbegrip van Socialenetwerkdiensten) jouw informatie gebruiken, opslaan en openbaar maken enkel en alleen wordt geregeld door de beleidslijnen van de betreffende diensten van derden, en dat wij geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor de Privacy Policy  [PQ5]  of voor andere handelingen van websites of diensten van derden die eventueel binnen de diensten beschikbaar zijn. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van informatie, content, goederen, data, meningen, advies of beweringen die in of door Socialenetwerkdiensten beschikbaar worden gesteld. Hierdoor kunnen wij dus niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die of verlies dat is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt in de context van het gebruik van of vertrouwen op zulke Socialenetwerkdiensten.

6.2 Applicaties van derden

Je kunt mogelijk toegang tot links, applicaties, content, diensten, promoties, speciale aanbiedingen of andere evenementen of activiteiten van derden ('Applicaties van derden’) verkrijgen via onze Diensten. Als u ervoor kiest toegang tot deze Applicaties van derden te verkrijgen, kan je worden verzocht je aan te melden voor zulke applicaties en jouw account hiermee te synchroniseren. Je bent absoluut niet verplicht gebruik te maken van Applicaties van derden, jouw toegang tot en gebruik van zulke applicaties is geheel voor jouw eigen risico en wij kunnen in dit verband niet aansprakelijk worden gesteld. Verder zijn wij niet verantwoordelijk voor de juistheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van informatie, content, goederen, data, meningen, advies of beweringen die in of door Applicaties van derden beschikbaar worden gesteld. Hierdoor kunnen wij derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die of verlies dat is veroorzaakt of zou zijn veroorzaakt in de context van het gebruik van of vertrouwen op zulke Applicaties van derden.

6.3 Producten van derden

Onze Diensten kunnen eventueel worden bereikt via apparaten of andere producten van derden ('Producten van derden'). Om bepaalde functies van de Diensten te gebruiken, kan het noodzakelijk zijn dat je Producten van derden aanschaft (zoals een stappenteller, slimme weegschaal, enz.). Hoewel wij soms producten van bepaalde partners aanbevelen, promoten of adverteren, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor uw aankoop of gebruik van Producten van derden, en wij garanderen niet dat de Producten van derden in combinatie met de Diensten kunnen worden gebruikt of dat deze foutloos zullen functioneren. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor Producten van derden, waaronder Producten van derden die door onze partners worden aangeboden.

7. Mobiele diensten

Hoewel wij ons uiterste best doen om de Diensten op zoveel mogelijk platforms aan te bieden, kunnen wij niet garanderen dat de App op uw apparaat kan worden gebruikt (maar laat het  onze  servicedesk  wel weten als je vragen of ergens een probleem mee hebt; wij willen je graag helpen). Indien je gebruikmaakt van de App zijn de gebruikelijke tarieven voor sms- en datagebruik van toepassing, evenals de regels van de appstore die je gebruikt voor het downloaden.

7.1 Overwegingen apparaat en aanbieder van mobiele telefonie

Om van onze App gebruik te kunnen maken, heb je een geschikt apparaat nodig. Wij kunnen niet garanderen dat de App geschikt is voor of beschikbaar is op jouw apparaat. Wij brengen geen kosten in rekening voor het gebruik van de App. De gebruikelijke tarieven en kosten van jouw telefoonaanbieder voor sms- en datagebruik zijn echter wel van toepassing. Mogelijk moet je kosten betalen om toegang te krijgen tot bepaalde speciale functies of content van onze bonnementen (zoals beschreven in Sectie 8).

7.2 Licentie mobiele applicatie

Wij verlenen je hierbij een beperkte, persoonsgebonden, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie voor het gebruik van de App die op een rechtmatige plek is gedownload, uitsluitend in de objectcode-indeling en uitsluitend voor persoonlijk gebruik voor rechtsmatige doeleinden. Met betrekking tot opensourcecodes of codes van derden die in de App worden gebruikt, is bepaald dat deze opensourcecodes vallen onder de toepasselijke EULA-licentie voor open source of van derden die het gebruik van deze code toestaat, indien van toepassing.

7.3 Appstores

Indien je de App downloadt uit de appstore (Apple – Android) van derden (de 'app-provider'), erken je en stemt je ermee in dat:

 • De voorwaarden een overeenkomst met ons betreffen, niet met de app-provider. Tussen Move4Vitality en de app-provider is afgesproken dat Move4Vitality de volledige verantwoordelijkheid draagt voor de applicaties van Move4Vitality;

 • De app-provider op geen enkele wijze verplicht is om onderhoud te plegen aan en ondersteunende diensten te verlenen in verband met de App;

 • In het geval dat de App op enige wijze niet voldoet aan eventueel toepasselijke garanties (i) kun je de app-provider inlichten en de app-provider kan ervoor kiezen de aankoopprijs voor de App (indien van toepassing) aan je terug te betalen, (ii) voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving heeft de app-provider geen andere garantieverplichting met betrekking tot de App, en (iii) de verantwoordelijkheid voor andere vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of onkosten die toegerekend kunnen worden aan het niet-voldoen aan enige garantie zal, zoals tussen Move4Vitality en de app-provider afgesproken, volledig bij Move4Vitality liggen;

 • De app-provider is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van vorderingen die je in verband met de App hebt of in verband met jouw bezit en gebruik van de App;

 • Indien een derde meent dat de App inbreuk maakt op het intellectuele eigendomsrecht van een ander zal, zoals tussen Move4Vitality en de app-provider afgesproken, Move4Vitality verantwoordelijk zijn voor het onderzoeken, verdedigen, schikken en kwijten van die mogelijke inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, voor zover door deze voorwaarden vereist;

 • De app-provider en diens dochterondernemingen zijn begunstigde derden bij deze voorwaarden waar deze betrekking hebben op uw licentie voor het gebruik van de App. Als je akkoord gaat met deze voorwaarden zal de app-provider het recht hebben (en geacht worden dat recht te hebben aanvaard) om in verband met jouw licentie op de App deze voorwaarden te handhaven tegen je als een begunstigde derde daarvan; en

 • Je moet tevens voldoen aan alle geldende servicevoorwaarden van derden als je gebruikmaakt van de App.

8. Betaalde diensten

Als je ervoor kiest een abonnement te nemen op een van onze betaalde diensten, zoals ons 3, 6 of 12 maanden Move4Vitality abonnement, zijn de onderstaande betalings- en factuurvoorwaarden van toepassing. Betaalde diensten en facturen worden niet automatisch verlengd. Onze abonnementen sluit je af voor een bepaalde tijd. Dat wil zeggen; 3, 6 of 12 maanden. Je ontvangt één maand voor het einde van je abonnement een e-mail met daarin een afspraak voor een eindevaluatie met de professional die je begeleidt. Je kunt in dat gesprek jouw abonnement in overleg met de professional verlengen of het zal automatisch officieel beëindigen.  

Maandelijkse facturering, automatisch incasso, betaling wordt gedaan middels SEPA. 

8.1 Betalingsvoorwaarden

Door je in te schrijven voor en gebruik te maken van onze Diensten ga je akkoord met onze voorwaarden en met alle aanvullende voorwaarden die je hier kunt raadplegen. Je verklaart verder dat je afstand doet van jouw recht om binnen 14 dagen terug te komen op jouw aankoop op het moment dat je je inschrijft voor een van onze Diensten, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, zodat je onmiddellijk in staat zult zijn gebruik te maken van alle Diensten.

Tijdens de aanmelding voor onze Diensten word je gevraagd informatie te verschaffen over de manier waarop je wilt betalen (‘betaalmethode'). Deze informatie moet volledig en correct zijn en je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het bijwerken van deze informatie in het geval van wijzigingen. Je geeft ons uitdrukkelijk toestemming om per automatische incasso of SEPA via jouw betaalmethode de toepasselijke kosten voor onze Diensten af te schrijven, alsmede de kosten voor andere aankopen die je via de Diensten doet.

Voor de betaling van onze abonnementen geldt een maandelijkse afschrijvingen na afsluiten van een van onze diensten. Tenzij anders aangegeven zijn alle kosten voor [PQ6]   de diensten op basis van vooruitbetaling verschuldigd en zullen deze aan het begin van de maandelijkse periode van de dienst automatisch via de overeengekomen betaalmethode worden afgeschreven. Alle aankopen van de diensten zijn definitief en kunnen alleen naar ons eigen goeddunken worden terugbetaald, en dit altijd in overeenstemming met de regels betreffende iedere afzonderlijke dienst.

8.2 Beëindigen of opzeggen van diensten

Indien je de verschuldigde vergoedingen of kosten voor jouw gebruik van de diensten niet betaalt, kunnen wij redelijke stappen ondernemen om met je in contact te treden om dit probleem op te lossen; wij behouden ons echter het recht voor om jouw toegang tot de diensten (eventueel met onmiddellijke ingang) uit te schakelen of te beëindigen.

Onze diensten lopen automatisch af.  Vanaf dat moment heb je geen mogelijkheid meer om gebruik te maken van de faciliteiten van Move4Vitality. Heb je een activiteitentracker aangeschaft bij Move4Vitality dan mag je deze houden. 

8.3 Wijziging van kosten

Voor zover maximaal toegestaan door de geldende wetgeving, behouden wij ons het recht voor naar ons eigen goeddunken de prijzen voor onze diensten te wijzigen. Wij zullen je binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van deze prijswijziging door berichtgeving op of via de betreffende dienst en/of door je een e-mailnotificatie te sturen. Indien je deze nieuwe prijzen niet wenst te betalen kun je de betreffende dienst opzeggen voordat deze prijswijziging van kracht wordt.

8.4 Korting, cadeaucode

Als je een korting, cadeaucode voor een van onze diensten hebt ontvangen, zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing, in aanvulling op de algemene voorwaarden van die specifieke code. Om een korting of cadeaucode te gebruiken, moet je inloggen bij Move4Vitality en de betreffende code invoeren om gebruik te maken van de betreffende promotie. Een korting of cadeaucode kan alleen worden gebruikt als u zich inschrijft voor een van onze diensten, en in combinatie met een account waarop niet reeds een abonnement van een of meerdere diensten loopt. Een korting of cadeaucode kan niet worden gebruikt in combinatie met andere aanbiedingen, promoties of cadeaucodes, en kan niet worden geruild, terugbetaald of vervangen of worden ingewisseld voor contact geld of betaling van accounts. Mogelijk is een betaalmethode vereist om een korting of cadeaucode te gebruiken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de korting, of cadeaucode voor de vervaldatum, en vervallen codes kunnen niet worden terugbetaald of verlengd. Verder ben je ook zelf verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van een dienst voor het aflopen van een mogelijke proefperiode (gratis of met korting) als je niet door wenst te gaan met het gebruik van een Premiumdienst tegen een reguliere betaling. De algemene voorwaarden van een specifieke korting of cadeaucode kunnen betrekking hebben op aanvullende beperkingen op het gebruik ervan, waaronder, doch niet beperkt tot, het soort dienst, de duur van de proefperiode (gratis of met korting), de geldigheid van de bon, en/of inkoophoeveelheden. Move4Vitality behoudt zich het recht voor promoties voor kortingen en bonnen op enig moment te annuleren.

8.5 Gratis proefperiodes [PQ7] 

Het kan voorkomen dat we een gratis proefperiodes voor een van onze diensten aanbiedingen (elk een 'Gratis proefperiode'). Met een Gratis proefperiode heb je tijdelijk toegang tot onze diensten. De specifieke voorwaarden zullen worden vermeld als je je  voor de aanbieding inschrijft.

Mogelijk vragen wij om jouw gewenste betaalmethode als je zich voor een Gratis proefperiode inschrijft. Zodra je jouw betaalgegevens verstrekt zal jouw Gratis proefperiode van start gaan. Er zullen geen kosten worden afgeschreven totdat jouw Gratis proefperiode is verstreken.

Tenzij je de Gratis proefperiode voor het einde van de periode annuleert, of tenzij anderszins aangegeven, zal jouw toegang tot de dienst automatisch worden verlengd en zullen de betreffende kosten voor die Premiumdienst in rekening worden gebracht via de door jou opgegeven betaalmethode. Alle in rekening gebrachte kosten zijn definitief en worden niet terugbetaald, behalve naar het eigen goeddunken van Move4Vitality en in overeenstemming met de regels van iedere afzonderlijke dienst. Wij zullen je middels e-mail een herinnering sturen dat je  Gratis proefperiode bijna is verlopen. Indien je besluit na de Gratis proefperiode een van onze diensten verder te willen afsluiten heb je de mogelijkheid om dit direct af te sluiten. 

Functionaliteiten en Content van de diensten kunnen op ieder moment worden gewijzigd en wij kunnen niet garanderen dat bepaalde functionaliteiten of Content gedurende de gehele Gratis proefperiode beschikbaar zullen zijn. De tarieven die van kracht zijn op het moment dat je je aanmeldt voor een Gratis proefperiode zullen identiek zijn aan de tarieven die van kracht zijn op het moment dat jouw Gratis proefperiode afloopt, tenzij wij je anders hebben laten weten. Wij behouden ons het recht voor naar eigen goeddunken het aanbod van een Gratis proefperiode te wijzigen of te beëindigen, jouw toegang tot de abonnement tijdens de Gratis proefperiode stop te zetten, of een of meerdere van deze voorwaarden aan te passen of te schrappen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder in enig opzicht aansprakelijk te kunnen worden gesteld. Je kunt je niet inschrijven voor meer dan één Gratis proefperiode voor dezelfde service tegelijk, en wij behouden ons het recht voor jouw gebruik van meerdere Gratis Proefperiodes te beperken.

9. Gezondheid, Fitness- en welzijnsactiviteiten en dieetadvies

Voor ons is het belangrijk dat gebruikers gezond blijven bij hun streven om hun fitness- en welzijnsdoelen te behalen. Handel verantwoord en gebruik altijd jouw gezond verstand. Wij bieden onze diensten uitsluitend ter informatie aan en wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als je letsel of een gezondheidsaandoening oploopt. Wij zullen bij aanvang iedereen bekend laten maken met onze gezondheidscriteria, zie sectie 2. Wij vinden de gezondheid en welzijn van onze deelnemers belangrijk. Maar zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke onderliggende gezondheidsklachten die wij vooraf niet hebben geweten.


 

 

9.1 Veiligheid voor alles

Move4Vitality vind jou veiligheid belangrijk. Overleg altijd met je gezondheidszorgverlener(s) en overweeg de risico’s voordat je onze Diensten gebruikt in verband met enige op bewegen, fitness- of welzijnsprogramma's gerichte Content of op beweegprogramma's gerichte Content ('Programma's'). Door van onze Diensten gebruik te maken, ga je ermee akkoord, verklaart en garandeer je dat je toestemming van jouw arts hebt gekregen om deel te nemen aan de Programma’s of andere verwante activiteiten die in verband met de Diensten tot jouw beschikking zijn gesteld. Voorts ga je ermee akkoord, verklaar en garandeer je dat je dat je met jouw arts overleg hebt gepleegd alvorens wijzigingen aan te brengen op basis van informatie die beschikbaar is via de Diensten. Iedereen heeft een andere conditie en andere vaardigheden en deelname aan de Programma's of andere activiteiten die door de Diensten worden gepromoot, is op eigen risico. Indien je ervoor kiest aan de Programma's en deze activiteiten deel te nemen, doe je dat uit vrije wil en uit eigen beweging en aanvaardt je bewust en vrijwillig alle risico’s die aan zulke activiteiten verbonden zijn. De Programma's en andere activiteiten die door de Diensten worden gepromoot, kunnen zelfs voor mensen in een gezonde toestand risico’s inhouden.

Als je deelneemt gaat je akkoord met de gezondheidscriteria, sectie 2, die Move4Vitality eist alvorens u deelneemt. 

Je gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw sportieve activiteiten, die mogelijk de basis zijn van de User-generated content die je op of via de Diensten plaatst of wilt plaatsen (bijv. kracht- en beweegoefeningen, enz.), bepaalde inherente en aanzienlijke risico’s met zich meebrengen die kunnen leiden tot schade aan jouw eigendommen, lichamelijk letsel of de dood en dat je alle bekende en onbekende risico’s van deze activiteiten vrijwillig op je neemt.

Behalve waar anderszins in deze voorwaarden uiteengezet en voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, kunnen wij niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor letsel, ziekte of schade veroorzaakt door jouw gebruik van, of het onvermogen tot het gebruik van, een of meerdere van onze Diensten of een of meerdere functionaliteiten van die Diensten, waaronder alle Content of activiteiten waartoe je via onze Diensten toegang hebt of waarvan je via onze Diensten op de hoogte bent gesteld, zelfs als deze deels of geheel worden veroorzaakt door de handelingen, het gebrek daaraan, of nalatigheid van Move4Vitality of anderen.

9.2 Geen medisch advies

Alle mogelijke diensten die door, in en/of middels de Diensten worden verstrekt (met inbegrip van maar niet beperkt tot Content), dienen uitsluitend ter informatie. Move4Vitality is geen medische professional en Move4Vitality biedt geen medische diensten en geeft geen medisch advies. Niets in deze Diensten dient als een dergelijk advies of een diagnose te worden uitgelegd. De door ons geproduceerde informatie en rapporten dienen niet te worden uitgelegd als een vervanging van een raadpleging van, beoordeling van of behandeling door een arts en je dient niet te vertrouwen op de informatie die beschikbaar wordt gesteld op of middels de Diensten wanneer u medische beslissingen neemt of voor het diagnosticeren of behandelingen van een aandoening of ziekte. JOUW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VORMT GEEN ARTS-PATIËNTRELATIE TUSSEN JOU EN MOVE4VITALITY.

Je dient eerst een arts of medisch professional te raadplegen voor al jouw mogelijke vragen over je gezondheid voordat je begint met onze diensteverlening waarin oefeningenschema of andere beweeg- of welzijnsactiviteiten of -plannen waarnaar mogelijk wordt verwezen, die mogelijk worden besproken of aangeboden in de Diensten. Je dient eerst jouw arts te raadplegen, zie sectie 2 gezondheidscriteria, voordat je de Diensten gebruikt als je voor een aandoening of ziekte wordt behandeld, geneesmiddelen op doktersrecept gebruikt of een therapeutisch dieet volgt ter behandeling van een ziekte. Je verklaart tegenover ons (en deze verklaring wordt geacht iedere keer dat je de diensten gebruikt, te worden gegeven) dat je de Diensten niet gebruikt en niet deelneemt aan de via de Diensten aangeboden activiteiten met het doel medisch advies te krijgen. U gaat er verder mee akkoord dat je jouw arts raadpleegt alvorens de Diensten te gebruiken, in het bijzonder als je risico op problemen loopt door lichaamsbeweging of veranderingen in jouw dieet. Als je door jouw gebruik van de Diensten informatie ontvangt of verkrijgt die in tegenspraak is met het medisch advies van jouw arts, dient je het advies van jouw arts op te volgen.

Met onze diensten krijgt je toegang tot bepaalde gespecialiseerde Content, namelijk coaching en begeleiding bij beweegschema’s. De Plannen zijn niet medisch van aard of zijn geen gezondheidszorg van enigerlei aard. De Plannen geven geen diagnose of behandeling van, of advies over, enig beweegprobleem of aandoening. De Plannen vormen geen vervanging van en zijn geen alternatief voor een diagnose en behandeling in de gezondheidszorg wanneer er sprake is van een beweegprobleem, aandoening of ziekte. Je dient een diagnose van, behandeling voor en advies over beweegproblemen, aandoeningen of ziekten te verkrijgen van een geneeskundig onderlegde arts of een andere erkende gezondheidszorgprofessional. In geen geval wordt jouw interactie met onze Plannen beschouwd of uitgelegd als een arts-patiëntrelatie of als een fiduciaire verplichting van enigerlei aard. JE BENT UITSLUITEND ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW INTERACTIE MET DE PLANNEN.

9.4 Succesverhalen zijn niet representatief

Succesverhalen die door gebruikers of Move4Vitality op onze Diensten worden geplaatst, geven mogelijk geen representatieve of zelfs geen correcte resultaten weer die zijn verkregen via een bepaalde beweegactiviteit. Voor zover toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving heeft en aanvaardt Move4Vitality geen verplichting of aansprakelijkheid in verband met de juistheid, betrouwbaarheid of effectiviteit van enige beweegactiviteit die is opgenomen in succesverhalen.

9.5 Juistheid

De Diensten worden gebruikt om je te voorzien van informatie die je aanmoedigt om jouw beweegactiviteiten vol te houden. Een deel van de Diensten is gericht op het meten en bijhouden (tracken) van jouw lichamelijke beweging ('Diensten die activiteit tracken'). Deze Diensten die activiteit tracken, maken gebruik van sensoren en/of gps-functionaliteiten waarmee de beweging en rust van jouw lichaam worden bijgehouden. De gegevens en informatie die worden getoond door deze Diensten die activiteit tracken, zijn bedoeld als weergave van jouw activiteit, maar er is geen garantie dat deze weergave volledig juist is met betrekking tot, bijvoorbeeld, het aantal stappen, slaapduur, afstanden of aantal calorieën. Op dit moment trackt Move4Vitaity enkel stappen en kracht. Door Diensten die activiteit tracken, te gebruiken, erken je en stem je ermee in dat Move4Vitality niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor onjuistheden in deze gegevens.

Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze voorwaarden houdt niets in deze voorwaarden een beperking of uitsluiting in van onze aansprakelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door fraude, roekeloosheid, grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van Move4Vitality.

10. Wijzigingen van de voorwaarden

Naarmate de Diensten groeien en verbeteren, moeten wij deze voorwaarden mogelijk wijzigen.

10.1 Bijwerken van deze voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen door (i) de aangepaste voorwaarden op en/of via de Diensten te publiceren, en/of (ii) je vooraf te berichten over de wezenlijke wijzigingen aan de voorwaarden, wat over het algemeen, waar mogelijk, via e-mail zal gebeuren, en anders via de Diensten (zoals door middel van berichtgeving op de Move4Vitality-homepage en bestelplatform of in de Move4Vitality-app). Wijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht van toepassing zijn, tenzij dit wettelijk vereist is.

Het kan voorkomen dat wij je vragen om een herziene versie van de Voorwaarden te lezen en hier expliciet akkoord/niet akkoord mee te gaan. In zulke gevallen zullen de wijzigingen van kracht worden op het moment dat u akkoord gaat met de gewijzigde versie van de Voorwaarden. Als je op dat moment besluit niet akkoord te gaan, is het je niet toegestaan van de Diensten gebruik te maken. Als we je niet om jouw uitdrukkelijke akkoord voor de gewijzigde versie van de Voorwaarden vragen, zal die gewijzigde versie van kracht worden op de datum die in de Voorwaarden vermeld staat. Jouw keuze voor het aanhouden van een account, toegang tot of gebruik van de Diensten (ongeacht of u een account bij ons hebt aangemaakt of niet) vanaf die datum, staat gelijk aan jouw aanvaarding van de voorwaarden zoals die in de voorwaarden zijn gewijzigd. Indien je niet akkoord gaat met de wijzigingen is het niet toegestaan gebruik te maken van de Diensten en moet je jouw gebruik onmiddellijk staken.

11. Geen Garanties

TENZIJ WETTELIJK VERBODEN, WIJST MOVE4VITALITY HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE MOGELIJKE GARANTIES, VERKLARINGEN EN WAARBORGEN AF, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, HETZIJ UITDRUKKELIJK, GEÏMPLICEERD, WETTELIJK OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING . DE DIENSTEN EN ALLE CONTENT WORDEN GELEVERD ZOALS ZE ZIJN ('AS IS') EN ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN ('AS AVAILABLE'), MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande verklaar je hierbij te begrijpen dat, voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, wij geen garanties geven betreffende de kwaliteit, juistheid, stiptheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid, beschikbaarheid of betrouwbaarheid van onze Diensten of de Content. Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving garanderen wij niet dat (i) de Diensten zullen voldoen aan jouw eisen of specifieke resultaten zullen opleveren, (ii) de uitvoering van de Diensten ononderbroken, virus- of storingsvrij zal zijn of geen schadelijke elementen zal bevatten, of (iii) dat fouten zullen worden gecorrigeerd. Al het mondelinge of schriftelijke advies dat wij of onze vertegenwoordigers geven, staat in geen enkele zin gelijk aan een garantie of waarborg. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving bieden wij ook generlei verklaringen of garanties met betrekking tot enige Content; met name de User-generated content wordt aangemaakt door gebruikers en de verantwoordelijkheid ligt enkel en volledig bij de gebruikers die deze Content aanmaken. Geen van de mondelinge of schriftelijke informatie of advies aangeboden door andere gebruikers of in de Diensten, zal in enige zin gelijk staan aan een garantie of waarborg. Je erkent daarom hierbij uitdrukkelijk en stemt er mee in dat het gebruik van de Diensten volledig op eigen risico is en dat het risico met betrekking tot goede kwaliteit, prestaties, nauwkeurigheid en inzet volledig bij je ligt.

12. Aansprakelijkheidsbeperking

Wij bieden de beste mogelijk Diensten, maar wij kunnen niet beloven dat ze foutloos zullen zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor de dingen die fout kunnen gaan door jouw gebruik van de Diensten.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zullen Move4Vitality, haar dochterondernemingen, haar partners of de aanbieders van mobiele telefonie in geen geval (waaronder, zonder beperking, nalatigheid) aansprakelijk zijn jegens jou of een derde voor (a) enigerlei indirecte schade, incidentele schade, bijzondere schade, bijkomende schade, gevolgschade of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld; (b) derving van winst, inkomen, verlies van gegevens, gebruik, goodwill of andere immateriële schade; (c) schade met betrekking tot uw toegang tot, gebruik van of onvermogen tot gebruik van de Diensten; (d) schade met betrekking tot het gedrag of de Content van een derde of van een gebruiker van de Diensten, waaronder, zonder beperking, smadelijke, aanstootgevende of illegale handelingen of Content; en/of (e) schade die op enige mogelijke manier verbonden is aan Content van derden of producten van derden waartoe men toegang heeft of kan gebruiken via de Diensten. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving is deze beperking van toepassing op alle vorderingen, ongeacht of deze zijn gebaseerd op een garantie, overeenkomst, onrechtmatige daad, of enig ander juridisch principe, ongeacht of Move4Vitality op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade, en verder ook indien blijkt dat een hier voorgestelde oplossing haar wezenlijk doel niet heeft kunnen bereiken. Voor zover maximaal toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving zal de totale aansprakelijkheid voor Move4Vitality met betrekking tot enige vordering voortvloeiend uit deze voorwaarden, waaronder alle mogelijke geïmpliceerde garanties, in geen geval groter zijn dan vijfhonderd Euro (500,00 euro)  [PQ8]  of het bedrag dat je in de afgelopen twaalf maanden hebt betaald voor het gebruik van de betreffende Dienst(en).

In het bijzonder zijn wij, voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, niet aansprakelijk voor vorderingen voortvloeiend uit (a) jouw gebruik van de Diensten, (b) het gebruiken, openbaren, tonen of onderhouden van de persoonlijke gegevens van een gebruiker, (c) enige andere interactie met ons of andere gebruikers van de Diensten, ook in het geval dat wij gewaarschuwd zijn voor de mogelijkheid van zulke schade of (d) andere Content, informatie, Diensten of producten die ontvangen zijn via of waarvoor geadverteerd wordt in de Diensten of die ontvangen zijn via links die in de Diensten worden aangeboden.

Voor zover toegestaan op grond van de toepasselijke wetgeving, erken je en stem je ermee in dat we de Diensten aanbieden en de prijzen van de Diensten bepalen in samenhang met de afwijzingen van garanties, ontslag van verplichtingen en beperkingen van de aansprakelijkheid die in de voorwaarden zijn uitgezet, dat deze afwijzingen van garanties, ontslag van verplichtingen en beperkingen van de aansprakelijkheid een redelijke en eerlijke risicoverdeling tussen jou en ons vertegenwoordigen, en dat ze een essentiële basis van de overeenkomst tussen jou en ons vormen. Wij zouden niet in staat zijn jou deze Diensten op een economisch levensvatbare wijze aan te bieden als wij deze afwijzingen van garanties, ontslag van verplichtingen en beperkingen van de aansprakelijkheid achterwege zouden laten.


 

13. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens het Nederlands recht, zonder acht te slaan op de Nederlandse beginselen inzake conflicterende wetgeving.

14. Geschillen en arbitrage, afstand van groepsvordering, rechtsbevoegdheid en rechtsgebied

Indien je een inwoner van de Europese Unie bent: Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze voorwaarden heb je, indien er een conflict is dat je niet met Move4Vitality kunt oplossen, het recht een klacht in te dienen via  http://ec.europa.eu/consumers/odr . Anders dan in deze Voorwaarden aangegeven nemen wij geen deel aan een regeling voor Alternatieve Conflictoplossing.

 • Daarnaast zal niets in deze Voorwaarden jouw recht beperken om een procedure tegen Move4Vitality voor te leggen aan een rechtbank in uw woonplaats. Alle conflicten tussen jou en Move4Vitality die uit deze Voorwaarden voortvloeien, zullen het voorwerp zijn van de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank in uw woonplaats, of een rechtbank in Nederland, jij en wij onderwerpen ons hierbij aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid en het rechtsgebied van deze rechtbanken.

16. Voortbestaan

Als onze relatie of deze voorwaarden worden beëindigd, zal dit geen invloed hebben op de reikwijdte en werking van onze andere rechten of rechtsmiddelen; bepalingen van deze voorwaarden die moeten blijven voortbestaan voor de goede toepassing van de intentie en het doeleinde van deze voorwaarden.

18. Overige

Je verklaart dat er uit hoofde van deze Voorwaarden of door je gebruik van de Diensten geen samenwerkingsverband, partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst tussen u en ons tot stand komt. De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot jouw gebruik van de Diensten.

Wanneer wij een recht op grond van de Voorwaarden of een bepaling daarvan niet uitoefenen of afdwingen, houdt dit niet in dat wij afzien van dat recht of die bepaling. Indien een bepaling van deze voorwaarden door een rechtsbevoegde rechtbank ongeldig wordt verklaard, komen partijen desondanks overeen dat de rechter niet de letter maar de geest van de betreffende bepaling moet volgen, en dat overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming jouw account of jouw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden toe te wijzen, te delegeren of anderszins over te dragen. Wij zijn gerechtigd om naar ons eigen goeddunken een of meerdere van onze rechten uit hoofde van deze Voorwaarden over te dragen of toe te wijzen, en zullen gerechtigd zijn om te delegeren of onderaannemers in te zetten om aan onze verantwoordelijkheden en plichten uit hoofde van deze Voorwaarden en in verband met de Diensten te voldoen.

Een bericht van ons aan je dat is verstuurd via e-mail, gewone post of door middel van meldingen of links die worden getoond in de context van de Diensten, gelden binnen deze Voorwaarden als aanvaardbare berichtgeving. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld als u een bericht niet ontvangt omdat deze door het beveiligingssysteem van uw e-mail is weggefilterd (naar de zogeheten 'ongewenst'- of 'spam'-map), of als je vergeet jouw e-mailadres bij te werken. Als een bericht via e-mail of de gewone post wordt verstuurd, zal dit bericht achtenveertig uur na verzending als ontvangen worden beschouwd. Als een bericht wordt gepubliceerd door middel van links die in de context van de Diensten worden getoond, zal dit bericht vierentwintig uur na de eerste vertoning als ontvangen worden beschouwd.

19. Contact met ons opnemen

Als u feedback, vragen of opmerkingen hebt over de Diensten neemt contact op met onze  servicedesk.