Privacy Statement


Laatste update: 6 oktober 2022 - versie 061022

 

Onze deelnemers en website bezoekers


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers en website bezoekers door Move4Vitality B.V., hierna: “M4V”. M4V vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor het beschermen van jouw persoonsgegevens dan ook serieus. M4V heeft daarom onder andere deze privacyverklaring voor deelnemers en website bezoekers opgesteld. 

Het doel van deze privacyverklaring is om transparant te zijn over de manier waarop M4V jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt. Ook leggen we uit hoe we voldoen aan privacywetgeving, zoals de AVG. Lees deze verklaring goed om te begrijpen hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze gegevens door ons zijn verkregen. Wij informeren je door deze privacyverklaring toe te voegen aan de (licentie)overeenkomsten die wij met je sluiten (bijvoorbeeld bij het downloaden van een app) en door deze privacyverklaring te plaatsen op onze website. 


Wat zijn persoonsgegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. 


Over ons

Move4Vitality B.V., gevestigd aan Gerard Bruningstraat 12, 6416 EB Heerlen, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de gegevens die we van je verwerken. De Functionaris voor Gegevensbescherming van Move4Vitality is bereikbaar via  privacy@move4vitality.nl


Voor welke doeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgestelde doelen. Hieronder vind je meer informatie over de verschillende doelen.

1.      Creëren deelnemersaccount, afsluiten van abonnement en gebruik van de M4V app

Wat houdt dit doel in?

Bij het creëren van een deelnemersaccount en het afsluiten van een abonnement verwerkt M4V persoonsgegevens, namelijk: - NAW-gegevens, - telefoonnummer, - emailadres, - betalingsgegevens. De grondslag voor deze verwerking is de uitvoer van onze overeenkomst (artikel 6, lid 1, onder b AVG).

Door gebruik te maken van de app krijgen jij en jouw fysiotherapeut en/of fysiopraktijk (hierna: fysiotherapeut) beter inzicht in jouw herstel, inspanning en vitaliteit. Dat helpt je fysiotherapeut bij het aanpassen van de behandeling, zodat de behandeling nog beter aansluit bij jouw situatie en dus bij jouw voortgang. 

Door middel van het gebruik van onze app verwerken wij gegevens die we van jou of jouw fysiotherapeut ontvangen, maar ook bijvoorbeeld vanuit jouw wearable. We werken uitsluitend samen met Garmin als leverancier van wearable apparaten. Garmin verwerkt jouw gegevens voor haar eigen doeleinden als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Via de Garmin Connect privacy notice ( https://www.garmin.com/privacy/connect ) kan je meer lezen over hoe Garmin met jouw gegevens omgaat.

Om van de volledige functionaliteiten van onze app gebruik te maken, moet je de gegevens van jouw Garmin account koppelen aan je account bij M4V. Vanuit Garmin ontvangen we op basis van jouw toestemming in de Garmin app de navolgende gegevens: dagelijkse gezondheidsstatistieken, activiteiten (zie voor meer informatie het privacy statement van Garmin).

De grondslag voor de verwerking van de gegevens uit jouw Garmin account is toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG), die je geeft aan M4V bij het koppelen van jouw Garmin account aan de M4V app. 

Ook bij het gebruik van de M4V app verwerkt M4V verschillende gezondheidsgegevens, zoals inspanningsgegevens en pijn- en vermoeidheidsscores. De fysiotherapeut bepaalt aan de hand van deze gegevens een oefenprogramma dat exact aansluit bij jouw scores. De grondslag voor het verwerken van de gezondheidsgegevens is de toestemming die je bij het aanmeldingsproces geeft (artikel 6 lid 1 onder a AVG).


2.      Voor de klantenservice: afhandelen van vragen/opmerkingen/klachten door de servicedesk

Wat houdt dit doel in?
Voor al jouw vragen, opmerkingen of klachten kan je bij onze servicedesk terecht. Om alle vragen te kunnen beantwoorden hebben wij bepaalde gegevens nodig. Welke gegevens we nodig
hebben verschilt per vraag. De rechtsgrondslag is ons gerechtvaardigd belang bij een efficiënte afwikkeling van vragen / opmerkingen en klachten (artikel 6 (1) f AVG).

Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?

Naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele andere gegevens die je tijdens het contact met onze service met ons deelt. In uitzonderingsgevallen eventueel geboortedatum en jouw bankrekeningnummer (indien we een bedrag terug moeten storten).


3.      Voor analyses en ter ontwikkeling van onze website, app en diensten

Wij verwerken ook gegevens van je, die je indirect aan ons verstrekt, bijvoorbeeld als je onze website bezoekt. Onze website maakt namelijk gebruik van cookies voor functionele, analytische- en marketingdoeleinden. De functionele cookies zijn noodzakelijk voor het gebruik van de website. 

Het gaat om de volgende gegevens: 

·        Locatiegegevens

·        IP-adres of app IDs 

·        Internetbrowser en apparaat type

·        Websitetaal

De gegevens uit de analytische en marketing cookies worden niet gekoppeld aan overige gegevens. Wij verwijzen naar onze cookie policy voor meer informatie over cookies. De wettelijke basis is toestemming, die je geeft door akkoord te gaan met onze cookievoorwaarden in de cookie-banner op de website (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of als het om functionele cookies gaat ons gerechtvaardigd belang op een goed werkende website (artikel 6, lid 1, onder f) AVG).


4.      Voor marketing doeleinden

Wat houdt dit doel in?

Je kunt je via onze site aanmelden voor de nieuwsbrief. Je ontvangt alleen marketingberichten, zoals een nieuwsbrief of specifieke aanbiedingen van ons wanneer je ons daar toestemming voor hebt gegeven, daar om hebt gevraagd of je klant van ons hebt bent en niet hebt aangegeven de marketingberichten niet te willen ontvangen.

Ontvang je liever geen nieuwsbrief meer? Uitschrijven is zo gedaan: via de mail zelf door te klikken op ‘unsubscribe’ of door ons te mailen op  privacy@move4vitality.nl  met dit verzoek. De juridische basis is jouw toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) die je geeft bij het aanmelden voor de nieuwsbrief of als je onze klant bent, het gerechtvaardigd belang van ons op een effectieve marketingcampagne (artikel 6 lid 1 sub f AVG).Jouw rechten

Jij hebt het recht om goed geïnformeerd te worden over wat wij met jouw gegevens doen en waarom we jouw gegevens nodig hebben. Dat doen we door middel van deze privacyverklaring. Naast het recht om transparant geïnformeerd te worden heb je de volgende rechten:

·        Recht op inzage (als je wilt weten welke gegevens we van jou verzamelen);

·        Recht op rectificatie (we passen graag alle gegevens aan die niet meer kloppen);

·        Recht om vergeten te worden (in sommige gevallen kan je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen);

·        Recht op beperking van de verwerking (in sommige gevallen mag je ons vragen om het verwerken van jouw gegevens te beperken);

·        Recht op overdraagbaarheid van gegevens (als je wilt kunnen we jouw gegevens doorgeven aan een andere partij of jou een kopie van jouw gegevens geven);

·        Recht op bezwaar (in sommige gevallen mag je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens).

Wil je gebruik maken van een van jouw rechten, dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar  privacy@move4vitality.nl . We reageren altijd binnen een maand op jouw verzoek en kunnen om aanvullende gegevens vragen ter verificatie van jouw identiteit. 


Als we jouw toestemming nodig hebben

Als wij jouw gegevens verwerken op basis van toestemming, dan heb je altijd het recht om jouw toestemming in te trekken. Dit kan je eenvoudig doen in de Garmin app of door een e-mail te sturen naar  privacy@move4vitality.nl . Als we geen andere grondslag hebben voor de gegevens die we op basis van toestemming verwerken, zullen we deze gegevens niet meer gebruiken en verwijderen. Als je jouw toestemming intrekt, dan ontvangen wij en/of jouw fysiotherapeut geen gegevens meer. Daardoor kan je geen (optimaal) gebruik maken van onze dienstverlening en de app. 


Met wie delen wij gegevens en waar slaan we ze op?

In een aantal gevallen verstrekken wij jouw gegevens aan derde partijen. Bijvoorbeeld verwerkers die ons helpen jouw persoonsgegevens te verwerken en met de Fysiopraktijk waar jouw fysiotherapeut aan verbonden is. We zullen jouw gegevens echter nooit aan andere partijen verkopen.

Verwerkers

Verwerkers die ons helpen bij het verwerken van jouw persoonsgegevens, mogen je gegevens alleen gebruiken in opdracht van ons en voor het uitvoeren van de relevante diensten die zij ons verlenen. Ze mogen jouw gegevens niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Fysiotherapeut

Als jouw fysiotherapeut een partner van M4V is, dan kan je bij het afsluiten van een abonnement met M4V jouw fysiotherapeut toegang geven tot jouw persoonlijke M4V account. We geven de fysiotherapeut alleen toegang tot jouw gegevens als jij daarvoor bij het aanmeldproces toestemming hebt gegeven. 

Door jouw fysiotherapeut te koppelen aan jouw account, kan jouw fysiotherapeut zijn dienstverlening en jouw vooruitgang optimaliseren en zijn of haar behandeling aanpassen, zodat deze beter aansluit bij jouw situatie, voortgang en extra uitdagingen. Door jouw fysiotherapeut toegang te geven tot jouw M4V account, krijgt de fysiotherapeut inzicht in: dagelijkse gezondheidsstatistieken, activiteiten, inspanningsgegevens en pijn- en vermoeidheidsscores. 

Jouw fysiotherapeut verwerkt jouw gegevens als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke. Neem contact op met jouw fysiotherapeut als je vragen hebt over hoe de fysiotherapeut omgaat met jouw gegevens. De grondslag voor de verwerking van deze gegevens door jouw fysiotherapeut is toestemming, die jij via ons aan de fysiotherapeut geeft (artikel 6 lid 1 a AVG).    

Locatie

We werken met verschillende applicaties om bepaalde gegevens te verwerken. Om jouw privacy te waarborgen, kiezen wij onze leveranciers zorgvuldig en zijn deze toepassingen gebonden aan strikte regels. De meeste gegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie.

Voor de data die buiten de EU verwerkt worden werken wij alleen samen met partijen die volgens Europese regels voldoende bescherming bieden. Indien wij (eventueel via onze externe dienstverleners) jouw gegevens buiten de EU verwerken, zorgen wij voor een adequate bescherming van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale contracten om dit te waarborgen (bijvoorbeeld EU-modelcontractbepalingen).


Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens gebruiken en/of zo lang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Hoe lang dat precies is, verschilt. Van enkele maanden tot vele jaren, bijvoorbeeld omdat dat nodig is voor onze boekhouding.

We bewaren jouw gegevens in ieder geval zolang jouw account actief blijft, tenzij je ons vraagt ​​om gegevens of jouw account te verwijderen via  privacy@move4vitality.nl . Je kan een deel van jouw persoonsgegevens altijd inzien en / of wijzigen in je eigen account.


Geautomatiseerde besluitvorming

M4V neemt geen besluiten die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou op basis van geautomatiseerde verwerkingen. 

 

Hoe beschermen we jouw gegevens?

Op grond van artikel 32 AVG zijn wij verplicht om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De beveiliging van jouw persoonsgegevens is bij ons goed geregeld door fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. 

Alleen werknemers die daartoe van ons een bevoegdheid hebben gekregen, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben ook een geheimhoudingsverklaring getekend. Wij kennen daardoor een passend beschermingsniveau. Dit beschermingsniveau stellen wij ook periodiek bij wanneer dit nodig is. 

Onze organisatie is zo ingericht dat wij er alles aan doen om inbreuken op de beveiliging, een zgn. datalek, te voorkomen. Indien er sprake is van een datalek, dan zullen wij handelen volgens het Protocol datalekken.


Contact en klachten

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via  privacy@move4vitality.nl .

Bij klachten over bijvoorbeeld de manier waarop wij jouw gegevens gebruiken of hoe wij reageren op privacy gerelateerde vragen, kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of jouw rechten als betrokkene wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via  privacy@move4vitality.nlHeerlen oktober 2022