Privacy Policy

 

Laatste update: 21 maart 2022 - versie 0.6 2022/0301


Move4Vitality en haar doelstelling

Move4Vitality B.V. (Move4Vitality, wij, onze, ons) is een Nederlands bedrijf gevestigd aan de Gerard Bruningstraat 12, 6416 EB te Heerlen.

Move4Vitality biedt een platform voor het op afstand kunnen begeleiden van Move4Vitality deelnemers die willen werken aan hun vitaliteit onder begeleiding van een fysiotherapeut. Deze kan  op afstand monitoren hoe de ontwikkeling van de Move4Vitality deelnemer verloopt. 

Onze missie is het verbeteren van de vitaliteit van de gemeenschap op een laagdrempelige, eenvoudige, betaalbare en persoonlijke manier.

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig met de aan ons toevertrouwde persoonsgegevens om te gaan. Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die toeziet op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens. Wij willen volledig voldoen aan de AVG wetgeving.

In deze Privacy Policy kan je lezen hoe wij omgaan met persoonsgegevens van deelnemers,  fysiotherapeuten en medewerkers van Move4Vitality.

Move4Vitalilty heeft het recht om de bepalingen van haar privacy policy ten alle tijden te wijzigen. Bij wijziging worden de dan, op dat moment aangesloten deelnemers geïnformeerd. 

Context

Move4Vitalty verwerkt de persoonsgegevens van haar deelnemers en is in deze de Verwerkingsverantwoordelijke.

De aangesloten fysiopraktijk raadpleegt de Move4Vitality gegevens op afstand om de deelnemer goed te kunnen monitoren, ondersteunen en te adviseren en is hierin Verwerker

Move4Vitalty heeft met iedere aangesloten fysiopraktijk een Verwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin is o.a. vastgelegd dat er niet meer mag worden verwerkt dan in de overeenkomst is bepaald.

Move4Vitalty heeft met iedere aangesloten partner een Verwerkingsovereenkomst afgesloten. Hierin is o.a. vastgelegd dat er niet meer mag worden verwerkt dan in de overeenkomst is bepaald.

Move4Vitalty heeft met haar personeel/medewerkers, eigen of ingehuurd, een Verwerkingsovereenkomstafgesloten. Hierin is o.a. vastgelegd dat er niet meer mag worden verwerkt dan in de overeenkomst is bepaald.

 

Beveiliging gegevens binnen Move4Vitality

Jouw persoonsgegevens zijn veilige bij Move4Vitality. Deze belofte doet Move4Vitality aan haar Klanten, aangesloten Fysiopraktijken en Medewerkers.

Deze belofte willen wij waarmaken, dat betekent dat Move4Vitality:

·        Werkt naar de letter en geest van de privacywet- en regelgeving.

·        Gegevens veilig en zorgvuldig verwerkt.

·        Gegevens niet doorgeeft of verkoopt aan derden voor commerciële of andere doeleinden.

·        Een privacy toets uitvoert bij risicovolle gegevensverwerkingen.

·        Wettelijke rechten respecteert.

·        Alleen samenwerkt met partijen die dezelfde uitgangspunten hanteren.

·        Een functionaris heeft aangesteld die toezicht houdt op gegevensbescherming binnen de organisatie.

·        Vragen over privacy eerlijk zal beantwoorden.

Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke Move4Vitality
CEO : Leon Beerendonk 

Adres : Gerard Bruningstraat 12, 6416 EB Heerlen 

Telefoon : +31 45 782 05 65 E-mail : heerlen@mabs40.com

Functionaris voor Gegevensbescherming Move4Vitality
Matias Kruyen -  E-mail : privacy@mabs40.com

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die ofwel direct over een persoon gaan ofwel naar een persoon te herleiden zijn. Denk hierbij aan naam, adres, woonplaats, een Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum.

Doeleinden
Move4Vitality verwerkt persoonsgegevens van deelnemers en fysiopraktijken om deze op een goede wijze van dienst te kunnen zijn of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Rechtsgronden
Move4Vitality verwerkt persoonsgegevens op een rechtmatige wijze. Voornamelijk worden persoonsgegevens binnen Move4Vitality verwerkt om invulling te geven aan de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, fysiopraktijken, partners of medewerkers. Daarnaast verwerkt Move4Vitality persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals de Belastingwet. Wanneer Move4Vitality persoonsgegevens verwerkt op basis van toestemming, dan vragen wij je vooraf een toestemmingsverklaring te tekenen.

Categorieën ontvangers
Persoonsgegevens worden verwerkt door medewerkers, (eigen personeel of ander personeel), en verwerkers in de zin van de AVG. Zij verwerken enkel die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de gestelde doeleinden van de verwerking te bereiken.

Move4Vitality geeft jouw gegevens enkel met toestemming door aan derden. Uitsluitend indien zij hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan financiers, toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
Buiten de Europese Economische Ruimte (EER) geeft Move4Vitality geen gegevens door.
De gegevens van Move4Vitality worden in Europa opgeslagen.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens
Move4Vitality bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat precies is, kan in verschillende wetten zijn vastgelegd en hangt af van het specifieke gegeven en het doel waarvoor Move4Vitality de gegevens verwerkt.

Rechten van de betrokkenen
Wanneer je informatie wilt over jezelf, kunnen wij je deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie je bent (identificeren) en ook daadwerkelijk de persoon bent die je zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten dat wij je aan de telefoon hebben of jouw emailadres gebruiken.

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens:

·        Recht op inzage in door ons van een persoon vastgelegde gegevens; 

·        Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens; 

·        Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens; 

·        Recht om vergeten te worden; 

·        Recht op het overdragen van je persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage of correctie kun je indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke van Move4Vitality. 

Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Move4Vitality.

Meer informatie over jouw rechten vindt je op de website van de toezichthouder (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/algemene-informatieavg/rechten-van-betrokkenen).

Recht om toestemming in te trekken
Wanneer de rechtmatigheid van een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op toestemming dan heb je  het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Een verzoek tot intrekking van een toestemming kun je indienen bij de verwerkingsverantwoordelijke van Move4Vitality.

Klacht indienen bij de toezichthouder
Wanneer je het niet eens bent met de wijze waarop Move4Vitality omgaat met jouw rechten, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klachtmelden-bij-de-ap).

Indien je dit wenst kan de Functionaris voor Gegevensbescherming u ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Gevolgen van niet verstrekken
Wetgeving verplicht Move4Vitality tot het aanleveren van persoonsgegevens van haar klanten, partners of medewerkers. Bijvoorbeeld de belastingwetten verplichten o.a. registratie van BSN, kopie paspoort, KvK- en BTW nummer.

Wanneer een betrokkene bij wet verplichte persoonsgegevens niet verstrekt aan Move4Vitality, dan wordt geen overeenkomst gebracht. Wanneer een betrokkene zijn recht effectueert tot verwijdering van gegevens die bij wet een verplichte registratie kennen, leidt dat tot onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst(en) tussen betrokkene en Move4Vitality.

Geautomatiseerde besluitvorming
Move4Vitality maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Andere bronnen
Wanneer persoonsgegevens niet direct van betrokkene zijn verkregen maar via een derde of openbare bron, dan wordt betrokkene conform het gestelde in artikel 14 AVG hiervan op de hoogte gebracht.

Deze informatieverstrekking blijft achterwege wanneer: 

·        Betrokkene reeds beschikt over de informatie; 

·        Het verstrekken van de informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen; 

·        Het verkrijgen of verstrekken van de informatie uitdrukkelijk bij wet is bepaald; 

·        De persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim of statutaire geheimhoudingsplicht.

 

Mocht je nog informatie willen willen hebben rondom onze privacy policy. Neem dan contact op met onze servicedesk.